सिटहरु सिमित भएकाले समयमै आफ्नो स्थान सुरक्षित गरौँ